ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN Glazen Screenprotector Shop

 

Artikel 1  Toepasselijkheid

1.1          In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  •            "Glazen Screenprotector Shop": Glazen Screenprotector Shop, gevestigd te Wageningen en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 66398487 dan wel aan haar gelieerde ondernemingen;
  •            "product" of "producten": de door Glazen Screenprotector Shop aangeboden of geleverde producten voor telefoon- of tabletbescherming en webcam covers alsmede aanverwante design oplossingen, telefoon toebehoren en/of andere zaken;
  •            "dienst" of "diensten": door Glazen Screenprotector Shop geleverde diensten, waaronder de designs voor webcam covers bij zakelijke bestellingen;
  •            "klant": de (potentiële) afnemer van de producten en/of diensten van Glazen Screenprotector Shop;
  •            "consument": een klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; 
  •            "zakelijke klant": een klant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.2          Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Glazen Screenprotector Shop en op alle met Glazen Screenprotector Shop gesloten overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan.

1.3          Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de (potentiële) klant gehanteerde voorwaarden.

Artikel 2  Aanbiedingen, orders en overeenkomsten

2.1          Alle aanbiedingen van Glazen Screenprotector Shop zijn vrijblijvend. Orders en acceptaties van aanbiedingen door de klant zijn onherroepelijk.

2.2          Een overeenkomst tussen Glazen Screenprotector Shop en de klant komt tot stand nadat de klant alle door Glazen Screenprotector Shop gevraagde gegevens heeft verstrekt en Glazen Screenprotector Shop de order schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering is begonnen.

2.3          Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden Glazen Screenprotector Shop niet alleen indien deze door een vertegenwoordigingsbevoegde medewerker schriftelijk zijn bevestigd.

2.4          Onjuistheden in de orderbevestiging van Glazen Screenprotector Shop dienen binnen 5 dagen na de datum van de orderbevestiging schriftelijk aan Glazen Screenprotector Shop te worden bericht, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven en de klant daaraan gebonden is.

 

Artikel 3  Informatie en conformiteit

3.1          Opgaven van Glazen Screenprotector Shop betreffende prestaties, afmetingen en andere eigenschappen gelden bij benadering en zijn vrijblijvend.

3.2          Afbeeldingen, beschrijvingen, catalogi, reclamemateriaal, aanbiedingen en de op de website(s) van Glazen Screenprotector Shop opgenomen informatie, in welke vorm dan ook, binden Glazen Screenprotector Shop niet.

3.3          Indien de door de klant bestelde producten bestemd zijn voor gebruik buiten Nederland dient de klant zich er van te vergewissen dat de producten en de daarbij horende verpakkingen, handleidingen e.d. voldoen aan alle in het land van bestemming daaraan gestelde voorschriften. Het gebruik van de producten en de conformiteit met de bepalingen van overheidswege is voor risico van de klant.

 

Artikel 4  Intellectuele eigendom

4.1          Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de producten en de vormgeving daarvan, en met betrekking tot alles wat Glazen Screenprotector Shop ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen handleidingen, verpakkingen, catalogi en afbeeldingen, komen toe aan Glazen Screenprotector Shop.

4.2          Het is de klant niet toegestaan om enige aanduiding omtrent octrooien, auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de producten te verwijderen of te wijzigen. Het is de klant verboden om merken, logo's en/of afbeeldingen van de producten te gebruiken in of ten behoeve van reclame-uitingen voor producten van derden.

4.3          De klant mag de producten uitsluitend aanbieden, verkopen en leveren onder het merk, het logo en de verpakking die Glazen Screenprotector Shop dan wel haar leverancier aan de producten heeft toegekend.

4.4          De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website(s) van Glazen Screenprotector Shop, de vormgeving daarvan en de op de website(s) van Glazen Screenprotector Shop opgenomen beschrijvingen, afbeeldingen, foto's, videoclips en andere informatie, in welke vorm dan ook, komen toe aan of zijn in licentie verkregen door Glazen Screenprotector Shop of een aan Glazen Screenprotector Shop gelieerde onderneming en mogen zonder toestemming van Glazen Screenprotector Shop niet worden gebruikt.

 

Artikel 5  Prijzen

5.1          De door de klant verschuldigde (koop)prijs en bijkomende kosten voor vervoer, BTW, (garantie)verzekering en eventuele andere kosten of toeslagen, worden duidelijk in de orderbevestiging en factuur van Glazen Screenprotector Shop vermeld.

5.2          De op de website van Glazen Screenprotector Shop vermelde prijzen zijn vrijblijvend en gelden onder voorbehoud van wijzigingen.

Artikel 6  Levering 

6.1          Opgegeven levertijden gaan in zodra Glazen Screenprotector Shop de door de klant verschuldigde koopprijs en eventuele bijkomende kosten op haar bankrekening heeft ontvangen. Levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van levertijd verplicht Glazen Screenprotector Shop niet tot schadevergoeding en geeft de klant niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten.

6.2          Een consument is, naast de hierna in artikel 12 genoemde mogelijkheid, gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre Glazen Screenprotector Shop niet binnen 30 dagen na de aanvankelijk opgegeven of overeengekomen levertijd uitvoering aan de overeenkomst heeft gegeven. Glazen Screenprotector Shop is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.

6.3          De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door Glazen Screenprotector Shop benodigde zaken. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van door Glazen Screenprotector Shop benodigde zaken vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

6.4          Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, vindt levering plaats Ex Works (Incoterms 2010). Glazen Screenprotector Shop regelt het transport naar de klant, maar het vervoer vindt plaats voor rekening en risico van de klant. Het risico van de producten gaat bij de levering over op de klant.

6.5          De klant is verplicht om de producten meteen na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen. Op het moment van aflevering gaat het risico over op de klant.

6.6          Mocht een door de klant besteld product niet (meer) althans niet binnen een redelijke termijn leverbaar zijn dan zal Glazen Screenprotector Shop indien dit redelijkerwijs mogelijk is een aan het bestelde product gelijkwaardig product voor dezelfde prijs leveren.

6.7          Indien de klant de producten niet in ontvangst neemt dan wel deze niet komt/laat afhalen, worden deze zolang Glazen Screenprotector Shop dat wenselijk acht voor rekening en risico van de klant opgeslagen. Glazen Screenprotector Shop heeft in dit geval te allen tijde de bevoegdheid om hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, een en ander onverminderd haar rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen.

6.8          Glazen Screenprotector Shop is niet verplicht om een verzoek van de klant tot her- of nabezorgen te honoreren. Gaat Glazen Screenprotector Shop daartoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de klant.

6.9          Glazen Screenprotector Shop is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.

6.10       Levering van reserveonderdelen geschiedt, indien niet schriftelijk anders overeengekomen is, steeds onder rembours. 

 

Artikel 7  Overmacht

7.1          Indien Glazen Screenprotector Shop door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en kan zij dientengevolge niet langer worden gehouden aan enige levertijd. De klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

7.2          Onder overmacht zijn mede te verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, werkstakingen, brand, wateroverlast, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, beperkingen van invoer/uitvoer, door Glazen Screenprotector Shop onvoorziene problemen bij productie of transport en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Glazen Screenprotector Shop afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Glazen Screenprotector Shop zijn ingeschakeld.

7.3          Indien sprake is van een overmachtsituatie is Glazen Screenprotector Shop bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de overmachtsituatie langer dan 6 weken duurt, is ook de klant bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

7.4          Indien Glazen Screenprotector Shop bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 8  Garantie en reclame

8.1          Glazen Screenprotector Shop staat in voor de deugdelijkheid van de geleverde producten en diensten in overeenstemming met wat de klant op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten en in overeenstemming met de voorwaarden van de bij het product behorende fabrieksgarantie. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in een door Glazen Screenprotector Shop geleverd product als gevolg van fabricage- en/of materiaalfouten, dan zal zij het product in overeenstemming met de voorwaarden van de fabrieksgarantie (laten) herstellen of geheel of gedeeltelijk vervangen.

8.2          De garantie geldt gedurende de periode van de voor het product geldende fabrieksgarantie en uitsluitend op vertoon van de originele factuur van Glazen Screenprotector Shop.

8.3          Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in of (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, het niet in acht nemen van de voorschriften uit de handleiding, onoordeelkundig gebruik, reparatie- of andere werkzaamheden door derden of door de klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Glazen Screenprotector Shop. Voor (schade als gevolg van) deze gebreken is Glazen Screenprotector Shop niet aansprakelijk.

8.4          De klant dient de geleverde producten meteen na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten en transportschade dient bij aflevering op de vrachtbrief dan wel afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de vrachtbrief dan wel afleverbon dwingend bewijs tegen de klant opleveren van het feit dat de juiste hoeveelheid producten zijn ontvangen en dat deze producten vrij van transportschade zijn ontvangen.

8.5          De klant dient eventuele klachten over de producten of diensten binnen bekwame tijd na ontdekking bij Glazen Screenprotector Shop in te dienen. Onder bekwame tijd wordt verstaan een periode van 30 dagen nadat de klant het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. Het niet-tijdig reclameren leidt tot het verlies van rechten op herstel, ontbinding en/of (schade)vergoeding.

8.6          Indien de klant reclameert is hij verplicht Glazen Screenprotector Shop de gelegenheid te bieden om een inspectie uit te voeren om de tekortkoming vast te stellen. De klant is verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter beschikking van Glazen Screenprotector Shop te houden, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging.

8.7          Retourzending aan Glazen Screenprotector Shop van verkochte producten, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Glazen Screenprotector Shop, met opgave van het door Glazen Screenprotector Shop toegekende retournummer en uitsluitend op basis van een retouraanvraag in overeenstemming met de op de website van Glazen Screenprotector Shop beschreven retourprocedure. Bij een retouraanvraag dient de klant alle in de retourprocedure beschreven gegevens te verstrekken. Glazen Screenprotector Shop behoudt zich het recht voor om retouraanvragen niet te honoreren. Verzending of transport en alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de klant. De producten blijven te allen tijde voor risico van de klant. Glazen Screenprotector Shop zal de door haar goedgekeurde transport- of verzendkosten vergoeden indien komt vast te staan dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Glazen Screenprotector Shop.

8.8          De klant dient eventuele onjuistheden in facturen van Glazen Screenprotector Shop binnen 5 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Glazen Screenprotector Shop mede te delen, bij gebreke waarvan de klant geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.

8.9          Reclamaties schorten de betalingsverplichtingen van de klant niet op.

8.10       Na constatering van een tekortkoming in een product is de klant verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik en verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen.

8.11       Deze garantiebepalingen gelden voor de consument naast de rechten die de consument op grond van de wet heeft en indien en voor zover daarvan mag worden afgeweken.

8.12       Voor reparatie gelden afzonderlijke reparatievoorwaarden. In zoverre Glazen Screenprotector Shop deze niet toepast, behoudt Glazen Screenprotector Shop zich het recht voor om gehele betaling van de reparatiekosten te verlangen voorafgaand aan het uitleveren van de reparatiegoederen.

 

Artikel 9  Aansprakelijkheid

9.1          Buiten het bepaalde in artikel 8 heeft de klant geen enkele aanspraak op Glazen Screenprotector Shop wegens gebreken in of met betrekking tot de door Glazen Screenprotector Shop geleverde producten of diensten.

9.2          Glazen Screenprotector Shop is nimmer aansprakelijk voor persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (gederfde inkomsten, stagnatieschade,  e.d.) en iedere andere schade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van Glazen Screenprotector Shop.

9.3          Alle op de website(s) van Glazen Screenprotector Shop gegeven adviezen of gedane mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Glazen Screenprotector Shop te leveren producten of diensten zijn geheel vrijblijvend en worden zonder enige garantie gegeven. Voor enige directe of indirecte schade voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering is Glazen Screenprotector Shop niet aansprakelijk.

9.4          In alle gevallen waarin Glazen Screenprotector Shop gehouden is tot betaling van schadevergoeding, zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde (exclusief BTW) van de geleverde producten of diensten in verband waarmee schade is veroorzaakt. Indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Glazen Screenprotector Shop, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

9.5          Iedere vordering op Glazen Screenprotector Shop, tenzij deze door Glazen Screenprotector Shop is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

9.6          Deze aansprakelijkheidsbepalingen gelden voor de consument naast de rechten die de consument op grond van de wet heeft en indien en voor zover daarvan mag worden afgeweken.

 

Artikel 10  Eigendomsvoorbehoud

10.1       Glazen Screenprotector Shop behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren producten voor, totdat haar vorderingen ter zake van de geleverde en te leveren producten geheel door de klant zijn voldaan, waaronder begrepen de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een of meer overeenkomsten.

10.2       Indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is Glazen Screenprotector Shop gerechtigd de haar toebehorende producten op kosten van de klant te (doen) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden.

10.3       De klant is niet gerechtigd de nog niet betaalde producten te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening.  Door dit beding wordt de overdraagbaarheid van de vorderingsrechten van de klant uitgesloten als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

10.4       De klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Glazen Screenprotector Shop te bewaren.

10.5       De klant komt jegens Glazen Screenprotector Shop geen retentierecht op de door Glazen Screenprotector Shop geleverde producten toe.

 

Artikel 11  Betaling

11.1       Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van de producten vóór levering te geschieden en uitsluitend op de door Glazen Screenprotector Shop aangegeven wijze.

11.2       Glazen Screenprotector Shop heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen. 

11.3       Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de klant zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van gelijk 1% rente per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.

11.4       Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van de klant. Voor de zakelijke klant bedragen de buitengerechtelijke incassokosten ten minste 15% van het te innen bedrag met een minimum van EUR 250,-. Voor de consument zullen de buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform het Besluit Vergoeding van Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK).

11.5       De klant doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.

11.6       De betalingen in de webshop worden afgehandeld door betaaldienstverlener Mollie. Uw gegevens worden enkel voor de betaling gedeeld met Mollie.

11.7       Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, alsmede indien de Klant in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surseance van betaling vraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de klant wordt gelegd, in liquidatie treedt of wordt ontbonden. Indien een van bovengenoemde situaties intreedt, is de klant gehouden Glazen Screenprotector Shop hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

11.8       Door de klant gedane betalingen komen eerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en daarna in mindering op de vorderingen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat de betaling betrekking heeft op een andere vordering en/of latere factuur.

 

Artikel 12  Annulering en bedenktijd

12.1       Een zakelijke klant mag de koop van producten niet annuleren. Indien een zakelijke klant een koop toch annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs gemaakte kosten, de winstderving en andere schade van Glazen Screenprotector Shop, te vermeerderen met BTW, aan Glazen Screenprotector Shop te vergoeden. De winstderving wordt vastgesteld op tenminste 20% van de afgesproken verkoopprijs.

12.2       Een consument mag de met Glazen Screenprotector Shop gesloten overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen na ontvangst van de producten ontbinden. De genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  •            als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Glazen Screenprotector Shop mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  •            als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  •            bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

12.3       Indien de consument van deze ontbindingsmogelijkheid gebruik maakt, dient hij dat volgens de op de website van Glazen Screenprotector Shop beschreven procedure en middels het daartoe bestemde modelformulier aan Glazen Screenprotector Shop te melden. 

12.4       Het door de consument betaalde aankoopbedrag zal binnen 14 dagen na ontbinding en ontvangst van de producten aan de consument worden terugbetaald, onder aftrek van de in de retourprocedure beschreven administratiekosten. Glazen Screenprotector Shop is niet verantwoordelijk voor de verwerkingstijden die banken bij de afhandeling van terugbetalingen hanteren.

12.5       Glazen Screenprotector Shop is gerechtigd om geretourneerde producten die niet meer verkeren in de staat waarin deze aan de consument zijn geleverd, dus inclusief originele verpakking, handleidingen en garantiebewijzen, te weigeren en om een eventuele waardevermindering en/of retourverzendkosten op het terug te betalen bedrag in mindering te brengen.

 

Artikel 13  Verplichtingen voor de consument tijdens de bedenktijd

13.1       Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om eventueel de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat ook in een winkel zou mogen doen.

 

Artikel 14  Privacy en veiligheid

14.1       Glazen Screenprotector Shop respecteert de privacy van de klant. Glazen Screenprotector Shop zal de persoonsgegevens van de klant verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van Glazen Screenprotector Shop is in te zien. De klant stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de klant hanteert Glazen Screenprotector Shop passende beveiligingsmaatregelen.

 

Artikel 15  Slotbepalingen

15.1       De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Glazen Screenprotector Shop en de klant zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.

15.2       De plaats van uitvoering van de overeenkomst wordt geacht te zijn de plaats waar Glazen Screenprotector Shop is gevestigd.

15.3       Op alle overeenkomsten die door Glazen Screenprotector Shop worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht, met inbegrip van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980), van toepassing.

15.4       Bij onenigheid over de uitleg van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst bindend.

15.5       Alle geschillen tussen Glazen Screenprotector Shop en de klant zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Limburg, Nederland, tenzij een andere rechter op grond van dwingend recht voor een geschil met de consument bevoegd is. In afwijking hiervan is Glazen Screenprotector Shop bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van de klant te wenden. indien die woonplaats/vestigingsplaats buiten Nederland ligt.

 

 

Versie mei 2018